Günümüz teknolojisi ile sınırları ortadan kaldıran dünya ülkeleri, kültürel, teknolojik ve bilimsel faaliyetlerini birbirlerinin kullanımına sunmakta ve sınır ötesi bir etkileşimi ortaya çıkarmaktadır. Bu durum sonucunda, bir ülkenin dünya üzerindeki varoluşu, küresel düzeyde edebildiği rekabet gücüne bağlı hale gelmiştir. Rekabet edebilirlik ise, hem bireysel hem de toplumsal olarak gelişebilmenin tartışılmaz önceliği olan eğitim ile bağlantılıdır. Bu anlamda eğitimli birey olmak sadece bireysel gelişim isteminin dışında, toplumsal gelişim için de bir zorunluluktur. Ancak, bilgi çağında yaşadığımız bu günlerde geleneksel eğitimin yeterli olmadığı görülmüştür. Çağımızda eğitimli birey, dünyadaki gelişmelere açık, onları takip eden, onunla ilgilenen, kendi yaşamına uygulayan, araştırmacı kişidir.

Türkiye toplumu; öğrenmeye hevesli, dünyadaki gelişmeleri yakından takip eden bir toplumdur. Ayrıca, büyük iş gücü potansiyeline sahip Türkiye’nin her türlü eğitim fırsatlarını değerlendirmesi gerekliliği gibi; yetişkin eğitiminde de sorumluluk alması ve potansiyelinin farkında olması gereklidir. Bu nedenledir ki, Türkiye’de Yetişkin Eğitimi Projesi, temelde bir farkındalık arttırma projesidir.

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü’nün (OECD) hazırladığı ve OECD ülkeleri arasında yapmış olduğu “Education at a Glance” raporunda, yetişkin olarak nitelendirilen yaş grupları arasındaki bireylerin yetişkin eğitimi faaliyetlerinden yararlanma durumuna göre ülkeleri sıralamıştır. OECD Ülkelerinde 25 – 64 yaşları arasındaki nüfusun yetişkin eğitimi faaliyetlerine katılım yüzdesine göre Kanada, ABD ve Japonya’nın ilk sıralarda olduğu görülmektedir. Genel olarak Avrupa ülkelerinin daha sonraki sıralarda olduğu görülmektedir. Türkiye ise % 9,7 ile 30. sırada bulunmaktadır.

2009 yılında, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı bünyesinde Türk Yetişkin Eğitimi Sisteminin Değerlendirilmesi başlıklı bir rapor hazırlanmıştır. 1300 kişiyi içeren bu kapsamlı raporda ulaşılan sonuçlardan bazıları şunlardır:

– Yetişkin eğitimi kavramı toplum tarafından yeterli düzeyde bilinmemektedir.
– Yetişkin eğitimi kavramı toplum tarafından yeterince önemsenmemektedir.
– Türk toplumunun yetişkin eğitiminden beklentileri günümüzün gelişmişlik düzeyinin gerisinde bulunmaktadır.
– Türkiye’de gerçekleştirilen yetişkin eğitimi faaliyetleri toplumun öğrenme ihtiyaçlarını karşılamada tam olarak yeterli değildir.
– Yetişkin eğitimi sürecinde elde edilen kazanımlarla bireylerin bilimsel ve teknolojik gelişmelere uyumu yeterince sağlanamamaktadır.

Hem ulusal hem de uluslararası örgütlerin yaptığı araştırma sonuçları bize göstermektedir ki Türkiye’de yetişkin eğitimi yeterli düzeyde değildir. Yetişkin eğitiminin öneminin ve mevcut düzendeki yetişkin eğitimi zayıflığının farkında olan Türkiye, hayat boyu öğrenme kavramı içinde bulunan yetişkin eğitimini sürecini güçlendirmek için çalışmalara başlamıştır. Türkiye’de Yetişkin Eğitimi Projesi, bu süreç içindeki önemli çalışmalardan biridir.