Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen “Avrupa Yetişkin Öğrenme Gündemi Uygulamaları İçin Ulusal Koordinatörler Projesi III: Kadının Eğitim Yolu ile Güçlendirilmesi” programı kapsamında icra edilen faaliyetlere katılımcı olarak iştirak eden kişiler bağlamında Düzenleyici Etki Analizi gerçekleştirilmiştir.

Bu çerçevede, 12 farklı ilde halk eğitim merkezi yöneticileri ve meslek öğretmenlerinden oluşan toplam 600 katılımcının tutumlarında meydana gelen etkilerin analizi yapılmıştır.

            Nicel veri toplama tekniklerine dayalı olarak gerçekleştirilen bu analiz kapsamında, ilk olarak katılımcılara yönelik iki aşamalı bir anket formu geliştirilmiştir. Birinci aşamada demografik ve mesleki özelliklere yönelik sorular, ikinci aşamada ise proje ile ilgili genel konular ve ‘Kadının Eğitim Yolu ile Güçlendirilmesi’ne yönelik 5’li likert ölçeğine uygun önermeler yer almıştır. Anket formunun uygulama sürecinden sonra toplanan verilerin frekans analizi SPSS programı aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. Likert ölçeğinde hazırlanan önermelere yönelik yanıtların çapraz tabloları oluşturulmuş ve anlamlı olabilecek ilişkiler Ki-Kare testine tabi tutulmuştur.

Bu çalışmanın örneklemini, proje faaliyetlerine katılan 12 ildeki Halk Eğitim Merkezi idarecileri ile meslek öğretmenleri oluşturmuştur. İdare tarafından verilen listelerdeki iletişim bilgileri üzerinden proje faaliyetlerine dâhil olan 600 katılımcıya ulaşılmıştır. Anket formları Google Formlar linki üzerinden katılımcılara gönderilmiş; e-mail adresleri, sms mesajları ve cep telefonu aracılığıyla gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır. 600 katılımcıdan 408’i anket formlarını cevaplayarak Google Formlar linki aracılığıyla geri bildirimde bulunmuştur. Cevaplanan anket formlarının 399’u değerlendirmeye alınmıştır. Bu değerlendirme kapsamında elde edilen veriler Düzenleyici Etki Analizine tabi tutulmuş ve ulaşılan sonuçların özeti aşağıdaki gibi tasnif edilmiştir.